Rejestry BIG

Pod nadzorem Ministra Gospodarki w Polsce działają wymienione poniżej Biura Informacji Gospodarczej. Podstawą ich działania jest Ustawa z 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych ogłoszona w Dz.U. z 2010r. Nr 81, poz. 530. A podstawą prawną zamieszczania wpisów jest art.12 wspomnianej ustawy – mówiący o tym, że wpisu może dokonać wierzyciel, który zawarł z BIG-iem stosowną umowę.

Biura są instytucjami komercyjnymi działające na wspólnym rynku ale nie przekazującymi informacji między sobą. Każde z nich działa w oparciu o własny Regulamin Zarządzania Danymi, prowadząc odrębną listę dłużników. Na podstawie odpowiedniej umowy/ów Wierzyciel może umieścić dane nierzetelnego dłużnika nie w jednej a w czterech bazach równocześnie.

Zgodnie z art.32 ust.5 Ustawy o ochronie danych z 29 sierpnia 1997 (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883) osobowych raz na 6 miesięcy każdej osobie prywatnej (konsumentowi) przysługuje prawo do sprawdzenia informacji zamieszczonych w bazach BEZPŁATNIE . W pozostałych przypadkach za każdorazowe uzyskanie informacji składający zapytanie zobligowany jest do opłaty wg cennika zgodnie zprzepisami Ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz 2005 r. Nr 157, poz. 1314) i nie może być wyższa niż 0,5% minimalnego wynagrodzenia za pracę . Ujawnienie wpisów informacyjnych o nieuregulowanych zobowiązaniach w bazie są dla dłużnika istotną przeszkodą w uzyskaniu kredytu bankowego i kupieckiego.

Rejestr KBIG SA

Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. – jest administratorem bazy w której po przyjęciu, przetwarzane i udostępniane są pozytywne i negatywne informacje gospodarcze o podmiotach i osobach fizycznych. Biuro to jest częścią międzynarodowej Grupy Deltavista, która działa w Szwajcarii, Austrii oraz Niemczech.

Dzięki temu KBIG jako jedyne w Polsce, posiada dane z tych krajów od podmiotów prowadzących podobną działalność. Umożliwiając polskim przedsiębiorcom dostęp do informacji o konsumentach i potencjalnych kontrahentach. Jak również informacje z naszego kraju są udostępniane na wymienionych rynkach zagranicznych. Przy negatywnych wpisach wzmacnia to możliwość odzyskania zaległych należności, szczególnie od polskich podmiotów działających na w/w rynkach.

BIG InfoMonitor SA

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor SA – jest bazą, która jako jedyna w Polsce umożliwia także dostęp, dzięki głównemu udziałowcowi którym jest BIK SA do baz BIK-u oraz danych zgromadzonych przez Związek Banków Polskich ( około 6,1 mln informacji o zaległym zadłużeniu przedsiębiorców i konsumentów).

Platforma ta umożliwia wymianę informacji pomiędzy sektorem bankowym i gospodarczym. Udostępnia unikalne, przetworzone w jednym miejscu dane, które stanowią wsparcie w procesach windykacyjnych i przy ocenie wiarygodności finansowej klientów i kontrahentów z sektora bankowego jak również o wywiązywaniu się z wszelkich zobowiązań finansowych.
BIG InfoMonitor SA publikuje w ujęciu kwartalnym dwa sprawozdania. Pierwsze to Raport InfoDług przedstawia dane na temat zaległych zobowiązań konsumentów, drugie to Raport BIG przedstawiający wskaźnik bezpieczeństwa działalności gospodarczej.

KRD BIG SA

Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA powstało 4 sierpnia 2003 roku. Zajmuje się obsługą i przetwarzaniem przekazanych danych na temat obsługi zobowiązań handlowo-finansowych zarówno jednoosobowych firm, małych i średnich przedsiębiorstw po wielkie korporacje ze wszystkich sektorów gospodarki. Przyjmując dane od wszystkich dostawców informacji, którzy są jednocześnie odbiorcami tworzy się baza, która dzięki ustawie o udostępnianiu informacji kreuje wiarygodność handlową.

KRD BIG SA jest członkiem Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Jako jedyna Polska firma należy również do Stowarzyszenia Dostawców Informacji o Kredycie Konsumenckim – ACCIS( Association of Consumer Credit Information Suppliers, powstało w 1990 roku w Dublinie, zrzesza obecnie 37 wywiadowni w 27 krajach europejskich i 3 członków stowarzyszonych z innych kontynentów). W 2013 roku KRD dołączył do członków Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Banków i Instytucji Finansowych działającego przy PKPP Lewiatan.

Krajowy Rejestr Długów posiada certyfikaty norm: ISO 9001:2008 i ISO/IEC 27001:2005 podlegając regularnym kontrolom BSI Management sp. z o.o. akredytowany przez ANSI-ASQ NationalAccreditation BOARD.

RD ERIF BIG SA

Baza należąca w 100% do polskiej Grupy Kapitałowej KRUK. Jako pierwsza od 2010 poddaje weryfikacji swoje bazy niezależnemu biegłemu rewidentowi. Wyniki i statystyki publikuje w ujęciu kwartalnym.

W rejestrze znajdują się:
* informacje negatywne – dane osób zadłużonych i przedsiębiorstw które nie uregulują w terminie swoich zobowiązań. Informacja zawiera: tytuł prawny, z którego wynika zobowiązanie dłużnika, kwotę i walutę nieuregulowanych zobowiązań, datę powstania zaległości w płatności, datę jej ujawnienia oraz dane dotyczące toczących się postępowań oraz informacje o ewentualnym kwestionowaniu zobowiązania przez dłużnika;
* informacje pozytywne – dane przedsiębiorców i konsumentów , które mogą zostać przekazane do BIG przez wierzyciela na wniosek podmiotu, który wywiązał się ze swojego zobowiązania w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku przez ten podmiot albo z własnej inicjatywy wierzyciela, ale za zgodą podmiotu, którego dotyczyło zobowiązanie. Informacja pozytywna zawiera dane o łącznej kwocie, walucie, dacie wymagalności i dacie uregulowania płatności.

Z bazy danych korzystają: zarówno przedsiębiorcy jaki i Instytucje Finansowe: banki, leasingi fundusze sekurytyzacyjne. Ponadto jednostki samorządu terytorialnego, spółki prawa handlowego działające na rzecz gmin i inne podmioty poszukujące kompleksowych informacji o klientach i kontrahentach.
ERIF jest członkiem Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych i aktywnie działa na polu edukacji zasad funkcjonowania rynku, informacji kredytowej i gospodarczej w Polsce.

Polecamy:

Salthouse
Dominika Salony Ślubne
Bernat

Jesteśmy partnerem BNI

bni

Partnerzy BNI:

Kancelaria Prawna
Bernat
Nordhaus Nieruchomości
Kwiaciarnia Magnolia
Zakład Poligraficzny Polprint
Dental Primus
Inter Trak
Zaptech
Image Budka
Strzeboński